ג. היוועצות בבעלי עניין, במומחים ובקבוצות מן הציבור

חלק זה מקביל לפרק ג בטופס הדיווח הליכי היוועצות הם חלק אינטגרלי לבחינת ההשפעות של יוזמת מדיניות או של 28 תהליכי חקיקה . חלק מהותי מתהליך הערכת השפעות הוא " ללמוד על" הסוגיות הנבחנות ו"לדבר עם" הקהלים והקבוצות שיושפעו מהחקיקה . היוועצות מאפשרת להרחיב את תהליך הלמידה וההערכה ואף יכולה להגביר את האפשרות ליישם את החקיקה ואת מידת הלגיטימיות שלה . הליך ההיוועצות לא ינוהל בכל יוזמת חקיקה . גם כאן ראוי לזכור כי מדובר בתהליך שאינו חל באופן אחיד על כל הצעות החוק . כך למשל , הצעת חוק שתנותח בהליך הערכה בסיסי תלובן בהליך היוועצות מצומצם . בייחוד ראוי לזכור כי בהצעות חוק ממשלתיות מתבצעים הליכי ההיוועצות ברשות המבצעת , דבר המאפשר להשתמש באמות המידה של חלק זה כדי לבחון תהליך שכבר התקיים . יש מקרים שבהם הממשלה מנהלת תהליכים מיוחדים – " היוועצות שבחובה" או תהליכי " היוועצות וולנטרית" – בבעלי עניין , בקבוצות ובראשי קהילות 26 ראו באתר כנסת פתוחה : h ! p : // oknesset . org / agenda 27 ראו מרדכי קרמניצר , חנן סידור ואסף שפירא הסדרת השדלנות בישראל ( הצעה לסדר , 1 המכון הישראלי לדמוקרטיה , . ( 2013 28 המושג...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר