א. הבעיה: אפיון הבעיה שעמה אמור החוק להתמודד

חלק זה מקביל לפרק א בטופס הדיווח אפיון הבעיה וסיבותיה . הצעת החוק מתעתדת להתמודד עם בעיה , קרי עם תופעה שלילית הסותרת את האינטרס הציבורי . בשלב אפיון הבעיה יש להציגה בצורה בהירה . דוגמאות לתופעות שליליות הן עלייה בתאונות הדרכים ; היעדרן של נורמות בטיחות במקום העבודה ; עלייה במחירים ; הפרה של זכויות עובדים ; פגיעה בערכי טבע וכיו"ב . לאחר הצגת הבעיה , ראוי לזהות נכון את סיבותיה , כחלק מאפיונה . זה יהיה הבסיס להערכה של הבעיה ונקודת המוצא להתמודדות עמה . ניתוח נכון של הסיבות יעלה מסקנות חשובות לגבי דרך הפעולה , ולפעמים יוכל להעלות שחקיקה אינה הדרך המיטבית להתמודד עם הבעיה . לעתים הגדרה נכונה של בעיה ושל סיבותיה תוביל להגדרה של כמה תכליות חקיקתיות , קרי להבנה כי המטרות שיש להגשים הן מעורבות . מיפוי החקיקה הקיימת והרלוונטית לבעיה . המחוקק אינו פועל בחלל ריק . איתור של בעיות המשפיעות על אינטרסים ציבוריים צריך להובילו למיפוי נוסף של מארג החקיקה הראשית , לחקיקת המשנה ולהנחיות הרלוונטיות לבעיה ולמארג הרשויות המופקדות על הטיפול בבעיה . על כן לאחר אפיון הבעיה וסיבותיה , הכרח למפות את החקיקה הקיימת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר