ב. הנחות יסוד לכלי המוצע

לאחר שהוצג תהליך הערכת השפעות החקיקה ובטרם הצגת השלבים של התהליך ( בחלק הבא , ( נעמוד בקצרה על הנחות היסוד שבבסיס כלי העבודה המוצע בפרק 13 ראו " החלטת ועדת הכנסת בעניין סמכויות מרכז המחקר והמידע של הכנסת להביא נתונים בדבר השפעת חקיקה על הדורות הבאים" תקנון הכנסת : החלטות בענייני נוהל כללי האתיקה והחלטות ועדת האתיקה . ( 4 . 2 . 2015 ) 163 14 ראו יניב רוזנאי " היסוד-חוקי בדבר זכויות האדם והליך החקיקה – נאה דורש נאה מקיים " ? משפט ועסקים יד 225 , 199 ( תשע"ב ) ( להלן : רוזנאי . ( 15 ראו דוד גליקסברג " על משטר הנכחה נורמטיבי של הצדק "החלוקתי משפטים מג 961 ( ג"תשע ) ( להלן : גליקסברג (; הצעת חוק השלכות חלוקתיות בחקיקה התשע . 2552 / 19 / פ , 2014-ד" 16 ראו למשל Helen Toner , Impact Assessments and Fundamental Rights Protec  on , 31 ( 3 ) E ! " . L . R $# . ( 2006 ) 321-319 ( להלן : טונר . ( זה . חידוד הנחות היסוד יאפשר הבנה טובה יותר של הגישה העקרונית המוצעת והטמעה נכונה ומידתית שלה . ב ( 1 ) הגישה המוצעת אינה משפטית אלא הטמעתית בפרק הזה נציע ניהול של הליך הערכת השפעות על הצעת חוק כפרקטיקה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר