ד. עקרון ההשתתפות האפקטיבית של חבר הכנסת

עקרון ההשתתפות , לפיו לכל חבר כנסת יש זכות להשתתף בהליך החקיקה , מהווה אף הוא עקרון יסוד בהליך החקיקה במשטרים פרלמנטריים . עקרון ההשתתפות אינו אלא פיתוחה של תפיסת הדמוקרטיה הייצוגית ויישומה על המשפט הפרלמנטרי [ ... ] על כן , על מנת שהכנסת תוכל למלא את תפקידיה מכוח עקרון הייצוג הדמוקרטי יש לאפשר לכל חברי הכנסת 207 להשתתף בהליכים הפרלמנטריים הנדרשים לשם מילוי תפקידים אלה . עקרון ההשתתפות האפקטיבית הוא ביטוי מובהק לתפיסת הדמוקרטיה הייצוגית . הוא נובע באופן ישיר מהגדרתה של הכנסת , המעוגנת בסעיף 1 לחוק-יסוד : הכנסת , שלפיו "הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה . " על מנת שהכנסת תפעל כבימה אפקטיבית לייצוג הציבור , חובה לאפשר לכל חבריה להשתתף באפקטיביות בהליכים הפרלמנטריים , לרבות פיקוח על הממשלה , תקצוב , הצעות אי-אמון , הצבעה במליאת הכנסת , ייזום הצעות חוק , שאילתות והצעות לסדר היום , כהונה בוועדות ועוד , ובהליך 208 חקיקת החוקים בפרט . השתתפות משמעה השתתפותם של כלל חברי הכנסת שזכות ההשתתפות מוקנית 209 להם במסגרת תפקידיהם הרלוונטיים . 207 הלכת מגדלי העופות , לעיל הערה , 190 בפס' 22 לפסק דינה של ה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר