ג. עקרון הפומביות

עקרון הפומביות מעוגן בסעיף 27 לחוק-יסוד : הכנסת , הקובע כי " הכנסת תשב בפומבי" וכן בסעיף 28 הקובע כי " ההליכים בישיבת הכנסת והדברים שנאמרו בה — 202 פרסומם אינו מוגבל ואינו גורר אחריות פלילית או אזרחית " ( ההדגשות שלנו . ( תכליתו של עקרון הפומביות בהליך החקיקה היא להגביר את השקיפות ואת האחריותיות ( accountability ) של חברי הכנסת כלפי בוחריהם . חשיפתם של הצעות החוק ושל הליכי החקיקה מאפשרת לציבור להביע את עמדתו בנוגע 200 הלכת מגדלי העופות , לעיל הערה , 190 בס' 20 לפסק דינה של השופטת ביניש . 201 בג"ץ ליצמן , לעיל הערה , 64 בפס' 13 לפסק דינו של השופט ברק . 202 עיקרון נוסף שאינו כלול בחלק זה הוא עקרון חסינות חברי הכנסת . ככלל , חסינות חברי הכנסת היא כלי מרכזי המאפשר להם להגשים את תפקידם , לרבות בהליך החקיקה והפיקוח על עבודת הממשלה . להרחבה בנושא ראו אצל סוזי נבות " חסינות של חבר כנסת בגין ' הבעת דעה ומעשה במילוי תפקיד : ' מבחנים חדשים בפסיקת בית המשפט העליון" המשפט ד 61 ( תשנ (; "ט סוזי נבות " חופש הביטוי של חבר הכנסת והזכות לשם טוב" משפטים מ 67 ( תשע . ( "א להצעות החוק ולהשתתף בהליך החקיקה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר