ב. עקרון השוויון הפורמלי

בדומה למשמעותו בהקשרים רבים בדמוקרטיה , משמעותו של עקרון השוויון הפורמלי בהליך החקיקה היא " קול אחד לכל אחד" מחברי הכנסת . עקרון השוויון הפורמלי משלים את עקרון הכרעת הרוב ; שכן להכרעה על פי הרוב אין כל טעם 200 אם אין שוויון במשקל הקולות האינדיווידואליים של חברי הכנסת . שוויון הקולות , כחלק משוויון הזכויות והחובות הכללי שיש לכל חברי הכנסת , הוא ביטוי לתפיסה שלפיה הפרלמנט כגוף קולקטיבי מייצג את הציבור . הנשיא ברק אף מציג גישה רחבה לעקרון השוויון הפורמלי בין חברי הכנסת , המובילה לגזרה של זכויות נוספות הקנויות למחוקק במסגרת תפקידו , כלהלן : לכל אחד קול אחד ; לכל חבר כנסת מובטחות על בסיס של שוויון זכויותיו החוקתיות כאדם וכחבר כנסת . כן בא לידי ביטוי בהליך החקיקה חופש הביטוי של חבר הכנסת , וזכויות אדם נוספות הקשורות בהליך החקיקה והמאפשרות אותו ( כגון חירות התנועה . ( בצד כל אלה עומדת חובת האמון של חבר הכנסת . אכן , כל חבר כנסת פועל כנאמן הציבור כולו . עליו להבטיח את אמון הציבור בכנסת . עליו להגשים את נאמנותו לכלל הציבור . אכן , ערכים אלה כולם מבקשים להבטיח – בכל הנוגע להליכי החקיקה – 201 כי ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר