א. עקרון הכרעת הרוב

" עקרון הכרעת הרוב הוא עקרון יסוד המהווה תנאי לקיומו של כל משטר 196 דמוקרטי . " בכל הנוגע להליך החקיקה , עקרון הכרעת הרוב מעוגן בסעיף 25 לחוק-יסוד : הכנסת , הקובע כך : הכנסת תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה , כשהנמנעים אינם באים במנין המשתתפים בהצבעה ; סדרי ההצבעה ייקבעו בתקנון ; והכל כשאין בחוק הוראה אחרת לענין זה ( ההדגשה שלנו . ( 194 ראו פס' 14 לפסק דינה של השופטת ביניש בהלכת מגדלי העופות , לעיל הערה . 190 195 בג 652 / 81 "ץ שריד נ' יו"ר הכנסת , פ"ד לו (; 1981 ) 197 ( 2 ) בג 742 / 84 "ץ כהנא נ' יו"ר הכנסת , פ"ד לט ( 4 ) (; 1985 ) 85 בג , 669 / 85 "ץ כהנא נ' יו"ר הכנסת , פ"ד מ , ( 1986 ) 393 ( 4 ) פס' 3-4 לפסק דינו של הנשיא שמגר ; בג Nimrodi Land Development Ltd 975 / 89 "ץ נ' יו"ר הכנסת , פ"ד מה ( 1991 ) 157 , 154 ( 3 ) ( להלן : בג"ץ נמרודי . ( 196 הלכת מגדלי העופות , לעיל הערה , 190 ס' 19 לפסק דינה של השופטת ביניש . עקרון הכרעת הרוב הוא היסוד להליך חקיקה חוקתי : העם בחר את נציגיו . הנציגים פועלים בבית המחוקקים . חבר הכנסת הוא " יחידה חוקתית" [ ... ] הוא מציע הצעות ; יש לו נגישות ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר