ד. מידתיות: אמת מידה לרשויות המינהל ואמת מידה בין-לאומית חשובה

כעולה מחלק זה , עקרון המידתיות משמש אמת מידה מרכזית בשעה שחוק של הכנסת פוגע בזכות חוקתית . למעשה הורחב תחום פרישתם של מבחני המידתיות 182 וראו אביעד הכהן "עקרון המידתיות במשפט העברי" פרשת השבוע 342 ( פרשת ויקרא , התשס . ( ט" 183 ככלל , בפנייה אל החלטה של מוסד לאומי-בין יש להביא בחשבון כי מוסדות אלה מעניקים על פי רוב שיקול דעת רחב למדינות הכפופות לשיפוטם . לכן , בדרך כלל , מידת ההתערבות שלהם תהיה מצומצמת מזו של בית משפט חוקתי פנימי . 184 גם על זכויות ואינטרסים שאינם מנויים באופן מפורש בחוקי היסוד . יתר על כן , במרוצת השנים , בישראל ובשיטות משפט רבות נוספות הורחב העיקרון לתחומים רבים של קבלת החלטות שלטוניות ושל הביקורת עליהן . כך למשל , רשויות המינהל בישראל מקבלות החלטות הפוגעות בזכויות הפרט . בשנים האחרונות החלטות אלה נבחנות גם הן בראי המידתיות , כעולה מכמה 185 דוגמאות שהובאו לעיל . מוסדות בין-לאומיים משתמשים במידתיות בהקשרים שונים ודורשים ממדינות וארגונים להטמיע אמת מידה זו בתהליכים שונים של קבלת החלטות . ניתן לומר שמידתיות מהווה אמת מידה אלמנטרית שמוטב כי תהיה מוכרת לכל מקבל החלטה . ככ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר