א. בין מטרות לאמצעים: מהי מידתיות?

מידתיות היא עיקרון חוקתי מרכזי בשיטת המשטר של מדינת ישראל ובשיטת 136 המשפט שלה . דרישת המידתיות החוקתית מנויה בפסקת ההגבלה שבחוקי היסוד החדשים , כך : אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל , שנועד לתכלית ראויה , ובמידה שאינה עולה על הנדרש או 137 לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו" ( ההדגשות שלנו . ( דרישת המידתיות החוקתית מתווספת לשלושת התנאים המנויים בפסקת ההגבלה : דרישת ההסמכה , דרישת ההלימה ודרישת התכלית הראויה . רק בהצטבר ארבעתם 138 תיחשב הפגיעה לחוקתית . בחינת המידתיות נעשית רק אחרי שכנוע שהתקיימו התנאים הקודמים . מידתיות היא אמת מידה בסיסית עבור המחוקק כדי לבחון אם החוק שברצונו להעביר הוא חוקתי . המידתיות בוחנת אם החוק נמנע מפגיעה בלתי מוצדקת בזכויות חוקתיות . פגיעתו של חוק בזכויות חוקתיות מוגנות – כשאי-אפשר להימנע ממנה כליל – תיעשה במידתיות , כלומר בכפוף למבחני המידתיות שיפורטו בהמשך חלק זה . כאשר נשקל בהליך החקיקה אמצעי מסוים שנועד לקדם תכלית ראויה אך יש בו כדי לפגוע בזכות חוקתית , צריך לבחון אם הפגיעה היא מידתית . דהיינו , נשתמש במבחני המידת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר