ג. הוכחת נחיצות התכלית הראויה

באשר לתכלית שאינה עומדת בסף של נחיצות וחיוניות גבוהות , אין מניעה לקדם אותה בדרך שאינה פוגעת בזכות . אולם במקום שבו מבקשים לקדמה באופן הפוגע בזכות , מן הראוי לוודא כי לתכלית יש חשיבות חברתית מן המעלה העליונה , וזו עשויה להצדיק את המחיר המידתי הכרוך בפגיעה בזכות . על מנת להצדיק פגיעה בזכות חוקתית , אין די בהגדרתה של תכלית ראויה באופן 132 מופשט . דרושה פעולה לצורך השגתה או קידומה . אולם כיצד מגדירים מה הן נחיצות וחיוניות בנוגע לתכלית ? בית המשפט נמנע מלהחיל אבן בוחן אחידה לגבי נחיצות התכלית הראויה והבחין בין זכויות שונות לצורך קביעת אמת מידה של נחיצות . הבירור בסוגיית התכלית – אם היא ראויה " מספיק" על מנת להצדיק פגיעה 129 לעניין זה ראו פרשת קסטנבאום , לעיל הערה ; 19 בג"ץ כהנא , לעיל הערה ; 128 עניין סוסצקין , לעיל הערה ; 128 עניין שביט , לעיל הערה . 128 130 פרשת קסטנבאום , לעיל הערה , 19 בעמ' . 537 131 בג 2383 / 04 "ץ לאורה מילוא נ' שר הביטחון , תק-על . 1172 ( 3 ) 2004 132 להרחבה ראו ברק מידתיות במשפט , לעיל הערה , 43 בעמ' . 352-355 בזכות חוקתית – מותנית במהות הזכות הנפגעת : " ככל שהזכות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר