א. תכליות ראויות להגשמת טובת הכלל

תכלית ראויה היא נגזרת של ערכים דמוקרטיים של החברה . על כן תכלית החותרת תחת היסודות הדמוקרטיים של החברה או מכרסמת בהם כרסום ניכר לעולם 115 ראו בפרשת בנק המזרחי , לעיל הערה , 34 דברי הנשיא שמגר , בעמ' . 343-342 116 ברק מידתיות במשפט , לעיל הערה , 43 בעמ' , 296 על הקשר בין דרישת התכלית לדרישת ההלימה . 117 שם , בעמ' . 301 לא תוכל להיחשב לראויה . בהתחשב בחובה הכללית לחוקק לאור עקרונות דמוקרטיים , ננסה לצקת תוכן לדרישת התכלית הראויה באמצעות פריטתה לאמות מידה נוספות , ואין מדובר בפירוט ממצה . תכליות החקיקה רבות ומשתנות למול האתגרים הניצבים לפניך בתור מחוקק . אולם פירוט דרישת התכלית הראויה לאמות מידה תסייע לך להתמצא בסוגיה בשלב הראשוני . במקורה של כל מלאכת חקיקה ניצבת תכלית שהמחוקק בא להגשים בדרכו לחוקק לטובת הכלל . חוק נועד לקדם תכליות אשר מכוונת להגשמת טובת הכלל . החקיקה לגווניה משרתת את טובת הכלל ומגשימה תכליות ראויות רבות : חקיקה בתחום האזרחי מקדמת את מערכות היחסים בין פרטים בחברה ובין עצמם ומסדירה את הסעדים שניתן להושיט להם ; חקיקה כלכלית נועדה לחלק את המשאבים בין שחקנים בחברה ולהגשים מדי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר