3. "שנועד לתכלית ראויה:" דרישת התכלית הראויה

לא ניתן להעניק חשיבות ומשקל לתכלית שולית , שערכה הבונה הוא זניח , אם התוצאה היא פגיעה מהותית בזכות יסוד . כדי להצדיק פגיעה בזכות , 115 מן הנכון שיהיו כאמור חשיבות ומשקל ראויים לתכלית המבוקשת . רק קידום של תכלית ראויה עשוי להצדיק פגיעה בזכות . על פי פסקת ההגבלה , כדי להצדיק פגיעה בזכויות חוקתיות , על החוק הפוגע להגשים תכלית ראויה . מבחן התכלית הראויה הוא מבחן ערכי . על המחוקק להשתכנע כי הפגיעה בזכות היא לשם קידום תכלית לגיטימית legi  mate ) . ( purpose התכלית הראויה היא שמעניקה לגיטימציה לפגיעה מידתית בזכות חוקתית בחוק רגיל של הכנסת . משום כך הליך של חקיקה חייב להתחיל באיתור התכלית שהחוק נועד להגשים , ואחרי כן יש להבהירו להדגיש אם מדובר בתכלית לגיטימית . מהי תכלית זו ? תכלית ראויה חותרת להגשים את הערכים המבססים את החברה . במדינת ישראל מדובר בערכים שמקדמים ומגשימים את אופייה כמדינה יהודית 116 ודמוקרטית ומאפשרים קידום של מטרות חברתיות חשובות . מבחן התכלית הראויה הוא מבחן סף : אם התכלית שאותה נועד החוק הפוגע להגשים אינה ראויה , יש להימנע מפגיעה בזכות חוקתית . על השאלה אם החוק מקדם תכלית ר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר