ח. אילו אילוצים מטילה הדרישה שהסמכה לפי חוק תהיה מפורשת?

עוד בטרם כינונם של חוקי היסוד , הגישה הפרשנית המקובלת הייתה שחקיקת המשנה תוכל לפגוע בזכויות אדם רק אם ההסמכה לכך היא מפורשת , ברורה 101 פרשת רובינשטיין , לעיל הערה , 87 בפס' . 24 102 כך למשל נאמר לגבי שוק התקשורת : שוק התקשורת הוא שוק דינאמי [ ... ] הטלת חובה של הסדרה מפורשת ופרטנית בחקיקה ראשית בנושא הפרסומת עלולה להביא לחקיקה ראשית מסורבלת ולעיתים אף לשיתוק ההסדרה וקפיאתה בנקודת זמן נתונה , ופגיעה הן באינטרס של הפעילים בתחום והן באינטרס של הציבור הרחב , זאת בשל חוסר היכולת להסדיר את כל הפעילות של הרגולטור בחקיקה ראשית . ראו בג 10203 / 03 "ץ " המפקד הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה , פס' 36 לפסק דינה של השופטת נאור ( פורסם בנבו , ( 20 . 8 . 2008 ( להלן : פרשת המפקד הלאומי (; דותן , לעיל הערה , 81 בעמ' ; 429 ספיר , לעיל הערה . 87 103 וראו " חקיקת משנה : נוהל "והנחיות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 6-8 , 2 . 3100 ( התשס"ד , עדכון בנובמבר (; 2003 פרשת ועדת המעקב , לעיל הערה , 88 בפס' 39 לפסק דינו של השופט חשין . 104 וחד-משמעית . הדרישה להסמכה מפורשת לגבי פגיעת מחוקק המשנה בזכויות היסוד הת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר