ז. האם ניתן להעביר סמכות לקביעת הסדרים ראשוניים?

למרות החובה לקבוע את ההסדרים הראשוניים בחוק המסמיך , ייתכנו מקרים חריגים ביותר שבהם יהיה מוצדק להסתפק באצילת סמכות שתותיר לרשות המבצעת שיקול דעת מהותי בקביעת המדיניות המנחה . במדינת המינהל המודרנית אין מנוס , בנסיבות מסוימות וחריגות ביותר המצדיקות זאת , משימוש בחקיקה ראשונית של המינהל . לכן כחריג לכלל , בעניינים חריגים יהיה מוצדק להעביר למחוקק המשנה סמכות מסוימת להסדרה ראשונית . הפסיקה עיצבה את אמות המידה לאצילה חריגה שכזו . במקום שבו העברת סמכות שכזאת עשויה לבוא בחשבון , יהיה על המחוקק להשתכנע לבדו ולהציג הצדקות חזקות שלא לקבוע 100 את ההסדר הראשוני בכוחותיו הוא אלא לאפשר את קביעתו למחוקק המשנה . מכלל העניינים הללו ניתן למנות את אלה : ז ( 1 ) מומחיות מיוחדת של הרשות או של המאסדר בשעה שהנושא שעל הפרק דורש רמת מומחיות גבוהה , אפשר להסתפק בהסמכה כללית . כך יתאפשר לרשות המבצעת או למאסדר לגבש מדיניות מיטבית על בסיס הידע המקצועי העדיף שברשותם . בנסיבות שבהן נשוא ההסדרה הוא תחום מורכב , 98 בג 616 / 11 "ץ התאחדות הסטודנטים בישראל נ' ממשלת ישראל , פס' סו לפסק דינו של השופט רובינשטיין ( פורסם בא...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר