ה. היקף שיקול הדעת שניתן להעביר לידי הרשות המבצעת: עקרון ההסדרים הראשוניים

עקרון ההסדרים הראשוניים קובע כי על המחוקק מוטלת החובה לקבוע את עיקרי ההסדרים בסוגיות חשובות העומדות לפתחן של החברה והמדינה ולא להותיר מלאכה זו לרשות המבצעת . חקיקת משנה או הוראות המינהל יכולות לקבוע , 87 על בסיס הסדר ראשוני שנקבע בכנסת , רק הסדרים משניים . עיקרון זה נובע 85 להרחבה ראו את החלק העוסק בכלליות החוק בפרק הראשון של המדריך . 86 גזל-אייל , לעיל הערה , 84 בעמ' . 383-382 87 בג 3267 / 97 "ץ רובינשטיין נ' שר הביטחון , פ"ד נב , 481 ( 5 ) פס' 19 לפסק דינו של הנשיא ברק ( 1998 ) ( להלן : פרשת רובינשטיין (; בג 4491 / 13 "ץ המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' ממשלת ישראל ( פורסם באר"ש , ( 2 . 7 . 2014 ( להלן : פרשת הגז הטבעי . ( לדיון אקדמי עדכני בעיקרון , לרבות הגדרתו ומעמדו החוקתי , ראו מאמריהם של דותן , לעיל הערה , 81 ושל ברק מדינה " הכלל החוקתי , " לעיל הערה ; 81 וכן גדעון ספיר "הסדרים ראשוניים" עיוני משפט לב () 2010 ) 5 ( 1 ) להלן : ספיר . ( מהדמוקרטיה המהותית ומעקרונות של ייצוגיות והשתתפות ; מחובתו החוקתית של המחוקק להגן על זכויות האדם ; מעקרון הפרדת הרשויות ומעקרון שלטון החוק . ראשית , ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר