ג. הדרכים שבאמצעותן יכולים חברי הכנסת להגשים את זכויות האדם

בזכויות האדם במישורי פעולתה השונים , לרבות שימוש בתור בימה לייצוג דעות ואינטרסים , פיקוח על הממשלה וכמובן , חקיקה . ג ( 1 ) הליך החקיקה : חקיקת הזכויות והכרה בהשפעות החקיקה על זכויות האדם הדרך הישירה ביותר לקדם זכויות אדם היא באמצעות עיגון ההגנה עליהן בחקיקה . מדובר בהפעלת כוח החקיקה בשיטה המגשימה את זכויות האדם בדברי חקיקה קונקרטיים וכך יוצקת בהן תוכן . לדוגמה , היבטים שונים של הזכות לשוויון מוסדרים בחוקים רבים . הזכות לייצוג הולם מוסדרת בחוק שעות העבודה והמנוחה , חוק עבודת נשים , חוק שירות התעסוקה , חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד . בתחומי החינוך והבריאות מעוגן איסור האפליה בחוק קופת חולים ( איסור הגבלות ואפליה , ( 55 חוק לימוד חובה , חוק שירות המדינה ( מינויים ) ועוד . בתחום ההגנה על הזכות לפרטיות בולטים חוק הגנת הפרטיות , חוק האזנת הסתר , פקודת סדר הדין הפלילי ( מעצר וחיפוש ) ועוד . כמו כן , חוק זכויות החולה קובע את זכותו של החולה לפרטיות בכל שלבי הטיפול ואת שמירת המידע הנוגע לטיפול בו . חוק חופש המידע מטיל 56 מגבלות על פרסום מידע שיש בו פגיעה בפרטיות . פריטתן של זכויות האדם להיבט...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר