ה. עקרון בהירות החוק במשפט המשווה

באירופה נתפס עקרון הבהירות בעיקר כחלק מעקרון הוודאות . לדוגמה , בחוקה הגרמנית ( סעיף (( 2 ) 103 קבוע עקרון הוודאות שלפיו אפשר להעניש רק על סמך 163 עברה מפורטת שתחומיה ופרשנותה נקבעו מראש . בית המשפט העליון הגרמני הרחיב את העיקרון גם לרגולציה אחרת שאינה במשפט הפלילי . בארצות הברית מוכרת עילת חוסר הבהירות ( vagueness ) כעילת בטלות חוקתית לחוקים . ככלל , אי-בהירות מתפרשת כך בשעה שאזרח אמריקני ממוצע אינו מסוגל להבין את תוכנו של חוק פלילי . מן הבחינה ההיסטורית העילה מבוססת על התיקון החמישי לחוקה ( והתיקון ה-14 משמש בתור " צינור" להחלת מגילת הזכויות על 53 / 54 ע"פ 159 אש"ד מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל , פ"ד ח (; 1954 ) 785 ( 2 ) פלר יסודות בדיני עונשין , לעיל הערה , 134 בעמ' ; 15-17 אהרן ברק " שלטון החוק ועליונות החוקה , " לעיל הערה , 90 בעמ' ; 387 רובינשטיין ומדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל , לעיל הערה , 27 בעמ' ; 305 פרוטוקול ישיבה מס' 579 של ועדת חוקה , חוק ומשפט , הכנסת . ( 24 . 6 . 2008 ) 17-ה 160 דברי הסבר להצעת חוק העונשין , לעיל הערה . 136 161 תזכיר חוק לתיקון חוק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר