ד. דוגמאות בחוק הישראלי לחוק שאינו ברור ואינו ודאי

החוק הישראלי סיפק בעבר דוגמה מובהקת לחקיקה מעורפלת ולא ברורה . סעיף 198 לחוק העונשין קבע כעברה " מעשה העלול להביא לתקלה ציבורית , " אולם אין באיסור הזה אפיון מוגדר של המעשה האסור ; אין לו שיעור והוא עשוי אפוא להכיל Meir Dan-Cohen , Decision Rules and Conduct Rules : On Aucous ! c Separa ! on in Criminal Law , 150 97 ( 3 ) H ! " # . L . R $# . 625 ( 1984 ) 151 אוריאל יה'פרוקצ , לעיל הערה , 144 בעמ' ; 667 ראו קפליו , לעיל הערה , 148 בעמ' , 557 שבו אליבא דקפליו , במצבים מסוימים שיקולי היעילות יטו את הכף לטובת העדפת עקרונות . 152 רובינשטיין ומדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל , לעיל הערה , 27 בעמ' . 308-307 153 שם , 'בעמ . 308 154 'ס 30 לחוק החוזים ( חלק כללי , ( תשל . 1973-ג" 155 עקרון החוקיות בא לידי ביטוי , למשל , 'בפס 5 באמנת זכויות האדם האירופית ( ECHR ) וכן בפס' 11 בהצהרת האו"ם בעניין זכויות האדם . 156 חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו , התשנ . 1391 ח"ס , 1992-ב" 157 רובינשטיין ומדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל , לעיל הערה , 27 בעמ' . 306 158 תורת הפרשנות הכללית , לעיל הערה , 108 בעמ' . 2...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר