ד. משפט משווה

חובת פרסום החוק מופיעה במפורש כסעיף עצמאי בחוקת גרמניה ; סעיף 82 לחוקה קובע את החובה לפרסם חוק חדש ברשומות . יתרה מזאת , הסעיף קובע את החובה לכתוב במפורש מתי ייכנס החוק החדש לתחולה . בהיעדר אמירה מפורשת בעניין 129 התחולה , חוק חדש ייכנס לתוקפו 14 ימים לאחר שפורסם ברשומות . בקנדה 130 חוקים חייבים להתפרסם ב- . Canada Gaz e  e באשר לחובת פרסום החקיקה במשפט האמריקני , המלומד פולר מסביר כי אין איסור מפורש לגבי חקיקה נסתרת 131 בחוקה האמריקנית מאחר שהדבר מובן מאליו . עקרון פומביות החוק : החובה לפרסם חוקים והאיסור לחוקק חקיקת סתר . חקיקת סתרים מנוגדת לעקרונות של הגינות וצדק . חקיקה שאינה נגישה לציבור פוגעת בשוויון משום שהיא נותנת יתרון לבעלי אמצעים שיכולים לברר את החוק . היא אינה מגשימה את תכלית החוק להכווין התנהגות ומונעת ביקורת ציבורית על החוק . ( 1 ) Laws enacted in accordance with the provisions of this Basic Law shall , a  er countersignature , 129 be cer ! edfi by the Federal President and promulgated in the Federal Law Gaze # e . Statutory instruments shall be cer ! edfi by the agency...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר