ג. המשפט הישראלי

123 פרסום החקיקה הוא " תנאי בלעדיו אין" לתוקפה המשפטי במשפט הישראלי . 124 עיקרון זה בא לידי ביטוי בסעיף ) 10 א ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט וכן בסעיף 125 17 לפקודת הפרשנות [ נוסח חדש . [ המשמעות של חובה זו במשפט הישראלי 126 היא כי חוק שלא פורסם ברשומות אינו תקף , אף אם פורסם במקום אחר . ג ( 1 ) ההקשר החוקתי האם המחוקק מוסמך לקבוע פטור מחובת הפרסום של חקיקה ? 127 ראשית ופשיטא , כשחוק פוגע בזכויות יסוד , עליו לעמוד בפסקת ההגבלה . למעשה , הפרת חובת הפרסום מתעלמת מהדרישה הראשונה של פסקת ההגבלה . דרישה זו , לפיה על הפגיעה להיעשות על פי חוק , פורשה בספרות המשפטית 128 כדרישה מהותית המחייבת את פרסומו של אותו חוק . כך , פגיעה בזכות חוקתית באמצעות חקיקה חשאית תמיד תיחשב לא חוקתית , שהרי לעולם לא תעבור את הדרישה הראשונה של פסקת ההגבלה . גם אם נדחה שיטה זו , קשה להעלות על הדעת תכלית כלשהי המצדיקה פטור מחובת הפרסום תוך כדי שמירה על תנאי פסקת ההגבלה . 121 רוזנאי "פרסום חקיקה בעידן האינטרנט , " לעיל הערה , 109 בעמ' , R  ; 249 לעיל הערה , 94 בעמ' . 220 122 רוזנאי " פרסום חקיקה בעידן האינטרנט , " שם ,...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר