ב. פומביות החוק – מדוע?

הגינות וצדק . חקיקה נסתרת אינה צודקת . חוק שאינו מפורסם גורם לפגיעה הדומה לשינוי רטרואקטיבי : אין לאדם דרך לדעת מהו המצב המשפטי של פעולתו . פרסום החקיקה מונע מאדם לפעול בלי לדעת את ההשפעות של 112 מעשיו ( ובפלילים : "אין עונשין אלא אם כן מזהירין . ( " T ! " #$% A & ' * + $% , S' ##$ T ! - " / " 0 * 1 $ ( 1265–1274 ) 106 421 / 61 ע"א 107 מדינת ישראל 'נ האז , ד"פ טו . ( 1961 ) 2204-2205 , 2193 ( 3 ) 108 אהרן ברק פרשנות במשפט : תורת הפרשנות הכללית כרך א ( 1992 ) 294 ( להלן : תורת הפרשנות הכללית . ( 109 אהרן ברק " שלטון החוק ועליונות החוקה , " לעיל הערה , 90 בעמ' . 386 יש טענה שחובת הפרסום כוללת גם חובה לפרסום נגיש . ראו יניב רוזנאי " חוק " רוצה להיות חופשי : " פרסום חקיקה בעידן האינטרנט" הפרקליט נב ( 2013 ) 235 ( להלן : רוזנאי "פרסום חקיקה בעידן האינטרנט . ( " 110 רובינשטיין ומדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל , לעיל הערה , 27 בעמ' . 296 111 בג 4950 / 90 "ץ פרנס נ' שר הביטחון , פ"ד מז ( 1993 ) 38-44 , 36 ( 3 ) ( להלן : עניין פרנס . ( 112 רוזנאי " פרסום חקיקה בעידן האינטרנט , " לעיל הערה , 1...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר