ח. רטרואקטיביות וההקשר החוקתי

הדוגמה הקלאסית לחקיקה רטרואקטיבית היא חקיקה המשנה את מצבו של הפרט לרעה . חקיקה רטרואקטיבית עלולה לפגוע בזכויות חוקתיות ויש להימנע ממנה ככל האפשר . במישור האזרחי הזכויות שעלולות להיפגע הן בין השאר כבוד האדם , האוטונומיה של הפרט והזכות לקניין ולחופש העיסוק ( באמצעות חוקים כלכליים 58 רטרואקטיביים . ( אולם בנסיבות מסוימות האינטרס החברתי דווקא תומך בחקיקה 59 למפרע , למשל בנסיבות של החלטה לשנות את מדיניות המס . במצבים אלה על 60 החוק לעמוד במבחני פסקת ההגבלה . במישור הפלילי הזכויות הנפגעות מחקיקה למפרע הן הזכות להליך הוגן , החירות האישית של האדם וכבוד האדם . לשם הגנה על זכויות אלו נקבע איסור לחוקק חקיקה רטרואקטיבית במשפט הפלילי . לא ניתן 52 ראו עניין רשות שדות התעופה , לעיל הערה , 38 בעמ' ; 856-858 בג"ץ גניס , שם , בעמ' ; 258-259 פרשנות החקיקה , לעיל הערה , 23 בעמ' ; 645 רובינשטיין ומדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל , לעיל הערה , 27 בעמ' . 312 53 עניין ארקו , לעיל הערה . 39 54 מנחם אלון המשפט העברי : תולדותיו , מקורותיו , עקרונותיו כרך א 625 ( מהדורה שלישית , תשמ . ( "ח 55 עניין ארביב , לעיל ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר