ז. עקרונות חשובים בעת חקיקה רטרואקטיבית

52 נדרשת אמירה מפורשת של המחוקק בדבר כוונתו להחיל חוק רטרואקטיבית . לשם חקיקת משנה רטרואקטיבית , נדרשת הסמכה מפורשת בחוק הקובע את 53 הסמכות להתקין תקנות . לחזקה זו שורשים ביוון העתיקה , ברפובליקה הרומית , 54 במשפט המקובל האנגלי ואף במשפט העברי . חזקה זו מקובלת כיום במשפט 56 55 הישראלי וכן במשפט האנגלי , האמריקני , האירופי , הקנדי והשבדי . שנית , אף אם לשון החוק קובעת במפורש חקיקה למפרע , היא לא תחול על מי 57 שהסתמך על החוק כפי שהיה בתוקף ושינה את מצבו לרעה . 51 ראשית , " חזקה על כל חוק כי הוא צופה פני עתיד ולא פני עבר . " חזקה זו מבוססת בין השאר על עקרונות של צדק והגינות . לכן לשם סתירתה של חזקה פרשנית זו 43 ס' 10 לפקודת סדרי השלטון והמשפט , התש . "ח-1948 כמו כן קיימת אמירה עמומה בהקשר לביטול רטרואקטיבי של חוק , בס' 22 לחוק הפרשנות , התשמ . 1981-א" 44 " חקיקה רטרואקטיבית , " לעיל הערה , 18 בעמ' ; 416 ס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין ( שבח ורכישה , ( התשכ ; "ג-1963 ס' 147 לפקודת מס הכנסה [ נוסח חדש . [ 45 " חקיקה רטרואקטיבית , " שם , בעמ' . 416 46 המכון הישראלי לדמוקרטיה חוקה בהסכמה : הצעת המכו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר