ו. משפט משווה (רטרואקטיביות בעולם)

במדינות מסוימות האיסור לחוקק חקיקה רטרואקטיבית נקבע ברמה החוקתית . למשל , בחוקת ארצות הברית נקבע במפורש איסור בעניין חקיקה רטרואקטיבית , ( ar  cle 1 , sec 9 ) אשר פורש בפסיקה כחל על חקיקה פלילית . גם בחוקה הקנדית מופיע איסור להחיל עברה פלילית למפרע בצ'רטר של זכויות בסעיף . 11 ( g ) איסור 48 47 דומה קיים גם בסעיף ( 2 ) 103 לחוקה של גרמניה , בסעיף ( 1 ) 20 לחוקה של הודו 49 ובסעיף ( l () 3 ) 35 לחוקה של דרום אפריקה . האיסור מופיע גם באמנות בין-לאומיות בדבר זכויות האדם , למשל האירופית , ונקבע שם כי לא ניתן לסטות ממנו אפילו 50 בשעת חירום .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר