ד. חריגים לכלל

כל חקיקה למפרע פוגעת בערכים חוקתיים מסוימים , אך במקרים חריגים היא 35 עשויה לקדם ערכים חוקתיים שונים בעלי ערך רב מאחרים . לפיכך ייתכנו נסיבות שבהן אינטרס ציבורי חשוב מצדיק חקיקה רטרואקטיבית או רטרוספקטיבית . נראה בהכללה ובזהירות מתי אפשר לדון במצבים כאלה . ד ( 1 ) חריגים לאיסור חיקוק מיטיב . בנסיבות שבהן חקיקה למפרע מיטיבה עם הפרט , אך לא על חשבון פרטים אחרים , מרבית השיקולים נגד רטרואקטיביות אינם 36 מתממשים . דוגמה לכך רווחת במשפט הפלילי , שבו איסור חקיקה רטרואקטיבית אינו חל כשמדובר בנורמה מאוחרת שתכליתה להקל . ועל כך כתב השופט מנחם אלון : " הוראה פלילית שבאה להקל עם האדם [ ... ] בין שמבטלת היא עבירה קיימת ובין שבאה היא להקל עונש שהיה 37 קבוע לעבירה זו , הוראה כגון זו מן הראוי שתשפיע למפרע . " יתר על כן , ייתכנו נסיבות שבהן חקיקה למפרע פוגעת בפרט מסוים אך הציבור הרחב יוצא נשכר ממנה , או שבעזרתה מקדמים אינטרס חברתי חשוב , 33 שם ; פרשנות החקיקה , שם , בעמ' . 621-620 34 " חקיקה רטרואקטיבית , " לעיל הערה , 18 בעמ' . 410-408 35 עניין ארביב , לעיל הערה , 25 בעמ' . 779-778 36 פרשנות החקיקה ,...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר