ג. חקיקה רטרואקטיבית – מדוע לא?

" חקיקה למפרע פוגעת בתפיסות יסוד חוקתיות . היא פוגעת בעיקרון שלטון החוק , בוודאות המשפט ובביטחון הציבור בו . היא פוגעת בעקרונות יסוד של צדק 26 ושל הגינות ובאמון הציבור במוסדות השלטון . " תכלית החקיקה היא לכוון את התנהגותם של התושבים . כדי שחקיקה תוכל למלא את תכליתה , עליה לחול על התנהגויות הנעשות אחריה ולא לפניה . עקרון שלטון החוק דורש ודאות וביטחון , וחקיקה למפרע פוגמת אפוא בשני אלה ; היא אינה מאפשרת תכנון מראש של התנהגות ועלולה להביא למצב שבו אדם הפועל בתום לב ובהסתמך על המצב המשפטי הקיים ייפגע בעתיד משום שהמחוקק שינה את התוצאות המשפטיות של פעולתו . חקיקה מסוג זה מביאה לחוסר ודאות משפטית , לא רק מאחר שהפרט אינו יודע כיצד עליו לפעול אלא גם משום שבכל רגע עלולים לשנות את תוצאות 27 פעולותיו . European Conven ! on on Human Rights , Nov . 4 , 1950 , C . E . T . S . 5 21 ( להלן : . ( UNTS Lon Fuller , Posi  vism and Fidelity to Law : A Reply to Hart , 71 H" #$ . L . R %$ . 630 , 650 ( 1958 ) 22 23 אהרן ברק פרשנות במשפט : פרשנות החקיקה ( 1993 ) 623-624 ( להלן : פרשנות החקיקה . ( 24 חקיקה המ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר