ב. מהי חקיקה רטרואקטיבית?

ליבת החקיקה הרטרואקטיבית היא חיקוק המשנה את המצב המשפטי שהיה בעבר בנוגע לפעולה שהסתיימה , דהיינו שינוי " מכאן ולשעבר" של הדין בטרם חקיקתו . למשל , קביעה כי פעולה שנעשתה בעבר ובשעת ביצועה הייתה מותרת 23 היא עתה עברה פלילית . יש לציין שהשיקולים והניתוח המפורטים בפרק זה יפים 24 גם לחקיקה המשנה נורמות עתידיות , אך זאת בנוגע לפעולות שהסתיימו , למשל 25 שינוי בדיני המסים לגבי נכסים הנמצאים כבר בידי הנישום .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר