תפקידי המחוקק

לסיום פרק זה בדבר טיבה של מדינה דמוקרטית ובדבר טיבה של מדינת לאום דמוקרטית נזכיר היבטים אחדים בתפקידי המחוקק . ברור כי פעילות המחוקק במדינה דמוקרטית נעשית במסגרת ההסדרים של המדינה בדבר הפעילות של חברי בית המחוקקים שלה . ההסדרים הללו מבטאים את עקרונות היסוד של המדינה הדמוקרטית . כל מחוקק אמור להכיר אותם , להבין אותם ולפעול על פיהם . פרק זה נועד בין שאר הפרקים לעזור למחוקק בעבודתו החשובה . מעשיו של חבר בית המחוקקים יהיו בגדר פעילות ראויה לא רק אם יעמדו בכל דרישות החוקה , החוק , התקנון והפסיקה הרלוונטית של בתי המשפט אלא גם בדרישות האתיקה של חברי בית המחוקקים , התוחמות את ההתנהגות הראויה של כל אחד ואחת מהם בתור חברי בית המחוקקים . מכלל העקרונות האתיים האמורים לבוא לידי ביטוי בפעילות חבר בית המחוקקים נזכיר כאן שניים בעלי חשיבות עקרונית מיוחדת . ראשית , חבר בית המחוקקים אמור לפעול לטובת הכלל , גם בהיותו נציג של קבוצת בוחרים מסוימת ששלחה אותו לבית המחוקקים . ראוי להבחין בין תפיסת שולחיו בדבר האינטרסים שלהם לתפיסת שולחיו בדבר טובת הכלל . חבר בית המחוקקים אינו אמור להכביר על בוחריו טובות הנאה ע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר