תוכן העניינים

דברי הקדמה – מאיר שמגר 15 דברי מבוא – מרדכי קרמניצר 17 תפקידם של חברי הכנסת בדמוקרטיה הישראלית 17 על המדריך : תכליתו ותוכנו 19 תודות ותקווה להועיל 20 מדינה דמוקרטית – אסא כשר 23 המטרה : הבנת הדמוקרטיה 23 הדמוקרטיה כפתרון בעיה : הצעד הראשון 24 הדמוקרטיה כפתרון בעיה : הצעד השני 25 השמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם 25 הסדרים הוגנים 27 סוגי הקונפליקטים 29 עקרונות היסוד ליישוב קונפליקטים : עקרון הזכויות הבסיסיות 31 עקרונות היסוד ליישוב קונפליקטים : עקרון שלטון הרוב 32 שני העקרונות : ההבדלים והיחסים ביניהם 36 ההגנה על העקרונות 37 מדינת לאום דמוקרטית 40 המיעוט במדינת לאום דמוקרטית 43 תפקידי המחוקק 44 פרק ראשון : עקרונות יסוד לחקיקה טובה 47 . 1 חקיקה מאחורי מסך הבערות 48 א . מסך הבערות 48 ב . יישום מסך הבערות בעקרונות החקיקה 49 . 2 עקרון ההימנעות מחקיקה רטרואקטיבית 52 א . כללי 52 ב . מהי חקיקה רטרואקטיבית ? 53 ג . חקיקה רטרואקטיבית – מדוע לא ? 53 ( 1 ) ג השיקולים נגד חקיקה רטרואקטיבית 54 ד . חריגים לכלל 55 ( 1 ) ד חריגים לאיסור 55 ה . רטרואקטיביות בדין הישראלי 56  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר