מדריך למחוקק

מדריך למחוקק נדיב מרדכי | מרדכי קרמניצר | עמיר פוקס A Handbook for Israeli Legislators Nadiv Mordechay , Mordechai Kremnitzer , Amir Fuchs עריכת הטקסט : יונה לוי עיצוב וביצוע גרפי : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 0-166-519-965-978 "ב אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . "ל © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה , ( ע"ר ) תשעה" Copyright © 2015 by The Israel Democracy Ins ! tute ( R . A . ) Printed in Israel  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר