סיכום

הגנה על חיסיון עיתונאי היא אחד מעמודי התווך של תפקודה התקין של עיתונאות חוקרת . גם בעידן שבו נדמה שהמידע מציף אותנו מכל כיוון , יש לזכור שמידע בעל ערך ציבורי איננו מגיע מעצמו אל השיח . ללא תמיכה משפטית יירתעו מקורות ועיתונאים כאחד מלהעביר נתונים וידיעות העשויים להיות חיוניים לקיומו ולמימושו של הליך דמוקרטי תקין . במחקר מדיניות זה פירטנו את הנושאים העיקריים הזקוקים לטיפול בכל הקשור לחיסיון העיתונאי וניסינו להתוות את השיקולים וההסדרים שיש לאמץ לשם עיגון חוקי ופסיקתי של החיסיון ולשם מימושו . אנו סבורות כי על אף החשש שעיגון החיסיון העיתונאי בחוק יצמצם את היקף ההגנה הניתנת היום לעיתונאים , לנוכח האינטרס החברתי לחופש העיתונות אין הצדקה שהמחוקק לא ייתן מענה לנושא כה מהותי . היעדר הטיפול בחיסיון העיתונאי בחקיקה פוגע בוודאות המשפטית בשאלות הנוגעות לחיסיון ומונע מתן היקף הגנה ראוי ליחסים שבין עיתונאי למקור . אחת מן הסיבות העיקריות לחוסר ההצלחה לעגן את החיסיון העיתונאי בחוק היא הקושי להגדיר מיהו עיתונאי שיזכה להגנת החיסיון . הצעות החוק המונחות היום על שולחן הכנסת מבקשות להתחמק מן הקושי על ידי הקב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר