יב. חובה לגילוי מידתי

גם במקרים שבהם האינטרס לגילוי האמת במשפט גובר על האינטרס להגנת חופש העיתונות , ונקבע כי העיתונאי צריך לגלות את המידע שנמסר לו מהמקור או את זהותו , עדיין נדרש כי הגילוי לא יפגע בחופש העיתונות מעבר לנדרש לצורך גילוי האמת במשפט . אנו סבורות כי גם אם מתמלאים ארבעת התנאים של הלכת ציטרין ונדרש לגלות מידע שהמקור מסר , יש לחייב בחוק שהיקף הגילוי יהיה במידה המתאימה לצורך הגשמת האינטרס הציבורי או הפרטי ולא מעבר לה . המלצות לגילוי מידתי של מידע החוסה תחת החיסיון מופיעות בפסיקה ובחוק של מדינות נוספות . לדוגמה , בהמלצות שרי מועצת אירופה נכתב כך : כאשר עיתונאים נענים לבקשה או לצו למתן פרטים מזהים בעניין המקור , הרשויות המוסמכות צריכות לשקול החלת צעדים כדי להגביל את היקף הגילוי , למשל על ידי אי–חשיפת הגילוי לפני הציבור כנובע מסעיף 6 לאמנה , כאשר אפשרות כזאת רלוונטית , ועל ידי כיבוד החיסיון שבגילוי כזה . , Recommendation No . R ( 2000 ) 7 , principle no . 5 232 לעיל 107 ה"ש ( התרגום של המחברות . ( לכן יש להוסיף להצעת החוק את הסעיף שלהלן : " החליט בית המשפט להסיר את החיסיון העיתונאי , עליו לצוות על גיל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר