ה. הגדרת "עיתונאי" לצורך הגנת החיסיון העיתונאי במדינות אחרות

במדינות שבהן עוגן החיסיון העיתונאי בחוק הוגדר " עיתונאי" בכמה דרכים : בחלק ממדינות ארצות הברית , בגרמניה , באוסטרליה , בניו זילנד ובהמלצות הקהילה האירופית הוגדר עיתונאי מי שעוסק בעיתונות באופן פעיל , רגיל או קבוע . בניו זילנד ובאוסטרליה החוק הוסיף תנאי להגדרה — מקור יכול להעביר לאדם זה מידע בצפייה שהמידע יתפרסם במדיום חדשותי . במדינות מסוימות בארצות הברית הוגדר עיתונאי " מי שיש לו קשר או זיקה לכלי תקשורת , " ובמדינות אחרות עוגנה בחוק ההגדרה " מי שמקבל תמורה עבור עיסוקו בעיתונות . " בארצות הברית הנחה המשרד למנהל ותקציבים OMB — Office ) 172 ראו למשל David Shaw , Do Bloggers Deserve Basic Journalistic Protections ? , L . A . TIMES ( Mar . 27 , 2005 ) ( online ) , Papandrea 173 לעיל , 161 ה"ש בעמ' . 574-573 ד"ר 174 ישגב נקדימון מפרט כיצד המדינות בארצות הברית מגדירות " עיתונאי : " במחוז קולומביה ובמרילנד מוגדר עיתונאי כמי שמועסק על ידי כלי תקשורת ; במדינות ( of Management and Budget כי יש לפרש " נציג תקשורת" בחוק חופש המידע כ"כל אדם שבאופן פעיל אוסף חדשות עבור גוף מאורגן ופועל לפרסם או לשדר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר