ח. אוסטרליה

הפסיקה האוסטרלית הפדרלית אימצה את כלל העיתונות ( newspaper rule ) הנהוג במשפט האנגלי , ושנים רבות נעשה שימוש בכלל זה בהליכים מקדמיים R . v McClure , 2001 S . C . R . LEXIS 13 , PARAS 139 140 שם , 'פס 55-57 לפסק דינו של השופט ביני . ( Binnie ) Canadian Broadcasting Corporation v . Lessard , 1991 S . C . R . LEXIS 18 ; 141 Canadian Broadcasting Corporation v . New Brunswick ( Attorney General ) , 1991 S . C . R . LEXIS 19 בתביעות לשון הרע ובתובענות שנועדו לחשוף זהות מקור . עם זאת השימוש בכלל זה לא הורחב לשלב ההוכחות במשפט , והפסיקה גם סירבה להכיר בקיומו של חיסיון עיתונאי . לפי הכלל האנגלי , בהיעדר נסיבות מיוחדות אין כופים על עיתונאי הנתבע בתביעת דיבה לגלות בתשובות לשאלון ובהליכי גילוי מוקדמים את זהות מקור המידע שלו לפרסום נשוא התביעה . ואולם לאחרונה התקבל באוסטרליה חוק המעניק חיסיון עיתונאי יחסי . לפי החוק , עיתונאי פירושו אדם אשר עוסק באופן פעיל בפרסום של חדשות ושאפשר להעביר לו מידע באמצעות מקור מתוך ציפייה שהמידע יתפרסם במדיום חדשותי . עוד קובע החוק כי אם עיתונאי הבטיח למקור שלא לחשוף ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר