ה. המלצות מועצת שרי אירופה

החקיקה האירופית כפופה להוראות סעיף 10 לאמנה האירופית להגנה על זכויות אדם וחירויות יסוד , הקובע כי לכל אדם יש זכות לחופש ביטוי . עוד לפי הסעיף , חירות זו כפופה לכללים פורמליים , נהלים , תנאים , הגבלות או קנסות , כפי שהם קבועים בחוק , הנחוצים לשם קיום חברה דמוקרטית , לשמירה על אינטרסים של ביטחון לאומי , שלמות טריטוריאלית או ביטחון הציבור , למניעה של הפרעה או פשע , להגנה על בריאות הציבור או על מוסר , להגנה על המוניטין או על זכויותיהם של אחרים , למניעת גילויו של מידע שהתקבל במסגרת יחסי אמון , או לשמירה על האובייקטיביות והסמכות של הרשות השופטת . מועצת שרי אירופה פרסמה המלצות מפורטות למדינות החברות בענייין חקיקתו ויישומו של חיסיון עיתונאי . המלצות אלו מבוססות על ההכרה שההגנה STRAFPROZESSORDNUNG [ STPO ] [ c ODE OF c RIMINAL PROcEDURE ] , April 7 , 1987 104 BUNDESGESETZBLATT [ BGBI ] 1074 , as amended ( Ger ) 105 משה , לעיל , 98 ה"ש בעמ' . 158-157 106 האמנה האירופית לזכויות אדם , לעיל , 91 ה"ש סעיף . 10 על מקורות מידע היא תנאי בסיסי לעבודה העיתונאית ולחופש העיתונות . ההמלצות מגדירות עיתונאי כ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר