ג. תזכיר של משרד המשפטים שהוכן בעקבות דוח ועדת מעוז

בעקבות דוח ועדת מעוז הוכן במשרד המשפטים בשנת 1997 תזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות שביקש לעגן בחקיקה חלק מהמלצות הוועדה , כחלק מתיקון כולל ומקיף של פרק החסיונות בפקודה האמורה . התזכיר אימץ את דעת הרוב בוועדת מעוז וקבע כי יש לקבוע בחוק חיסיון עיתונאי יחסי ולהחילו הן על זהותם של מקורות מידע והן על מידע שנמסר בתנאי שלא יגולה . כמו כן אומצה ההמלצה שהחיסיון יחול גם על מי שעובד בשירותו של עיתונאי . ואולם בנוגע לתנאים להסרת החיסיון המלצת הוועדה אומצה רק בחלקה ונקבע שהחיסיון יוסר אם מצא בית המשפט כי הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק עדיף מן העניין שיש שלא לגלותה וכי נתקיימו שני התנאים : גילוי הראיה חיוני לעניין שאלה העומדת לדיון או לצורך מניעת ביצוע עברה חמורה ; ואי–אפשר להשיג את התכלית שלשמה מתבקשת הראיה בדרך אחרת באופן סביר . כמו כן אומצה 74 שם , בעמ' . 20-11 75 שם , 'בעמ . 52-53 הצעת הוועדה שלא יהיה אפשר להסיר את החיסיון כאשר הדבר נדרש להוכחת עברה של מסירת מידע או מסמך בהפרת חובה או אמון . התזכיר מרחיב אפוא את הסמכות להסרת החיסיון בהשוואה להלכת ציטרין , ובצד זאת מציע לקבוע חיסיון משפטי מוחלט ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר