ב. דוח ועדת מעוז

בשנת 1993 מינו שר המשפטים והשר לביטחון פנים ועדה ציבורית בראשות פרופ' אשר מעוז לבדיקת סוגיית החיסיון העיתונאי . דוח הוועדה הוגש בסוף שנת , 1994 והומלץ בו לעגן בחקיקה חיסיון עיתונאי שהיקפו רחב יותר ממה שנקבע בהלכת ציטרין . דעת הרוב בוועדה הציעה לקבוע בחקיקה חיסיון עיתונאי יחסי , שיחול הן על זהות מקורות המידע והן על מידע שנמסר שלא לפרסום או העלול לגלות את זהות המקור . כמו כן הוצע כי טענת החיסיון תחול בהליכים משפטיים ובהליכי חקירה וחיפוש , והגנת החיסיון תחול גם על מי שמסייע לעבודתו העיתונאית של הטוען לטענת החיסיון . על פי ההצעה , החיסיון העיתונאי יוסר רק כאשר מתקיימים התנאים המצטברים האלה : הגילוי נדרש לעניין שאלה העומדת לדיון ; הגילוי חיוני למניעת עברה חמורה , לעשיית צדק בנוגע לעברה חמורה או למניעת עוול חמור בהליכי משפט ; אין ראיות 72 ראו הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות ( עדות עיתונאי , ( התש , "ן-1989 שצ"ב . 73 הוועדה לבדיקת סוגיית החיסיון העיתונאי , לעיל . 52 ה"ש מספיקות אחרות וגם אי–אפשר לגלותן באורח סביר ; והגילוי אינו נדרש להוכחת עברה של גילוי בהפרת חובה , חוזה או אמון לפי סעיפים 117-1...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר