א. מבוא: חסיונות

אחת מתכליות המשפט היא בירור האמת , ועניינה עשיית דין צדק ומניעת עיוות דין . בתהליך בירור האמת המשפטית וחשיפתה נחוץ לחשוף את התשתית הראייתית במלואה , ולכן העיקרון העומד בבסיס דיני הראיות הוא שאדם הנקרא לעדות חייב לספק בהליך משפטי כל ראיה קבילה הנמצאת ברשותו שהיא רלוונטית לעניין הנידון . הכללים שנקבעו למימוש חובה זו מעוגנים בפקודת הראיות וכן בחוק סדר הדין הפלילי , והם מבססים את סמכותו של בית המשפט להזמין אדם לתת עדות ולהמציא ראיות . חוקים רבים , כגון פקודת ביזיון בית משפט , חוק בתי המשפט , חוק ועדות חקירה ועוד , מציינים את סמכות בית המשפט להעניש את מפר חובה זו במאסר או בקנס . 2 ראו אהרן ברק " על המשפט , שיפוט ואמת" משפטים כז פ"ע ;( 1996 ) 12-11 , 11 5121 / 98 יששכרוב 'נ התובע הצבאי הראשי , ד"פ סא , 461 ( 1 ) פס' 45 לפסק דינה של השופטת ביניש . ( 2006 ) ) 1 ס' 3 א ) לפקודת הראיות [ נוסח חדש , [ התשל ; "א-1971 ס' 109 , 108 , ( א ) 106 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב , [ התשמ . 43 ח"ס , 1982-ב" 4 'ס 5 לפקודת בזיון בית משפט , י"חא א , 332 קובע כי אם סירב עד להיחקר על פי החוק או להשיב לשאלות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר