תוכן העניינים

תקציר 9 מבוא 15 פרק ראשון : תמונת מצב של החיסיון העיתונאי בישראל 17 א . מבוא : חסיונות 17 ב . המצב לפני הלכת ציטרין 19 ג . המצב אחרי הלכת ציטרין 19 ד . קביעת החיסיון העיתונאי בכללי אתיקה 21 ה . מיהו בעל החיסיון ? 23 ו . על אילו סוגי מידע מגן החיסיון העיתונאי ? 24 ז . החיסיון העיתונאי כמקים חובה חוזית ונזיקית 26 ח . החיסיון העיתונאי בהליכי חקירה ובהליכי חיפוש 33 ט . האזנות סתר לעיתונאים 39 פרק שני : ניסיונות לעגן את החיסיון העיתונאי בחקיקה בישראל 42 א . הצעות חוק מוקדמות 42 ב . דוח ועדת מעוז 43 ג . תזכיר של משרד המשפטים שהוכן בעקבות דוח ועדת מעוז 44 ד . הצעות חוק מהעת האחרונה 45 ה . מדוע נדחו הצעות החוק לעיגון החיסיון העיתונאי בחוק ? 48 פרק שלישי : הסדרי חיסיון עיתונאי : משפט משווה 50 א . המשפט האנגלי 50 ב . צרפת 52 ג . שוודיה 53 ד . גרמניה 54 ה . המלצות מועצת שרי אירופה 55 ו . ארצות הברית 58 ז . קנדה 67 ח . אוסטרליה 68 ט . ניו זילנד 69 פרק רביעי : המלצות להסדרת החיסיון העיתונאי 72 א . עיגון בחוק של הגדרת "עיתונאי" לצורך החלת הגנת החיסיון 72 ב . הגדרת מקצוע ה"עיתונאי" בפסיקה משווה 74 ג ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר