נספח ד הרכב הוועד המרכזי של יהודי פולין ותפקידיו העיקריים

דין וחשבון על פעולות הוועד המרכזי של יהודי פולין במחצית הראשונה של שנת 1946 כולל נתונים על הרכב הוועד , מדוריו השונים , הוועדים המקומיים והאזוריים ובן נתונים מפורטים על תחומי הפעולה והתקציבים , בלוויית הסברים , דיאגרמות ונתונים סטאטיסטיים . כן מובאת בו רשימה שמית מלאה של חברי הוועד המרכזי והמפלגות שהם מייצגים . הפרק על תפקידיו העיקריים של הוועד בתקופה הנדונה כולל שתים עשרה נקודות ( 1 ) : סעד חומרי דחוף לנזקקים , ובייחוד לשבים מברית המועצות ן ( 2 ) עידוד הפרודוקטיביזאציה , דאגה לתעסוקה , הקמת בתי מלאכה וקואופראטיבים ( 3 ) ; סיוע סוציאלי וחלוקה צודקת של הסיוע המתקבל מחוץ לארץ ומרשויות ממלכתיות ( 4 ) , פיתוח מוסדות עזרה לילדים י ( 5 ) רישום היהודים הניצולים וסיוע בחיפוש קרובים בפולין ומחוצה לה ( 6 ) / עזרה לנוער העובד והלומד י ( 7 ) סעד בריאותי ופיקוח רפואי ( 8 ) ; מתן מידע לציבור ולעתונות , הן בפולין הן מחוצה לה , על הנעשה בקרב היהודים ועל צורכיהם והישגיהם ו ( 9 ) ארגון מדור להגירה ומתן מידע בעניני הגירה , ( 10 ) ייעוץ משפטי בתחומים שונים , ובייחוד בשאלות הקשורות בהחזרת רכוש יהודי ( 11 )...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי