ב. הריכוז היהודי בלובלין

התארגנותם של יהודי פולין אחרי המלחמה החלה בלובלין , המקום שבו היה המרכז הזמני של המדינה החדשה . השלטון החדש בפולין הורכב , לכאורה , 10 ראה : טעטיק ייט באריכט , עמי S . Bronsztcjn , Ludnoit zydowska w Polsce w ; 8-7 okresie miedzywojennym - Studium slatystyczne , Wrodaw-Warszawa-Krak 6 w 1963 , p . . 148 11 ראה ; טעטיקייט באריכט , עמי . 7 12 שם , עמי . 24 13 שם , שם . מנציגי המפלגות הדימוקראטיות ומפלגות הפועלים שפעלו בפולין בין שתי מלחמות העולם , אך למעשה היו הקומוניסטים הכוח השליט , בראש ובראשונה מאחורי הקלעים . בתקופה שבין המלחמות היתה המפלגה הקומוניסטית בפולין גורם נטול השפעה ומבודד , הן בגלל גישה אנטי רוסית מושרשת בקרב הפולנים הן בגלל הבסיס הפרולטארי הצר והבלתי מפותח בחברה הפולנית . ליהודים , לעומת זה , ובמיוחד לנוער יהודי , היה חלק רב בשורות הקומוניסטים , ולפי מקורות שונים היוו היהודים כ 25 ° / 0 מכלל חברי המפלגה . מאז שנת 19 ו 9 היתה Komunistyczna Partia Poiski ( KPP ) מפלגה בלתי ליגאלית בפולין , ורבים מחבריה , וביניהם מספר רב של יהודים , שהו שנים בבתי כלא פולניים ונרדפו ללא הרף ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי