תוכן העניינים

תקציר 11 מבוא 17 פרק ראשון תיאור התופעה 20 א . סיבות ומגמות 20 ב . סיווגים ושימושים 23 פרק שני מעגלי הפגיעה 35 א . פגיעה בתחרות וביעילות החברתית 35 ב . פגיעה בפלורליזם 36 ג . פגיעה ביצירה 37 ד . מסחריות יתר 38 ה . הטעיית הציבור 39 ו . פגיעה בשיח הציבורי 46 ז . מעגלי הפגיעה : סיכום 47 פרק שלישי המצב הקיים : אסדרת פרסום סמוי בישראל 48 א . ההיבט החוקתי 48 ב . תוכן ההסדר הסטטוטורי 49 ג . יישום ואכיפה 59 פרק רביעי התמודדות רגולטורית עם הפרסום הסמוי : מבט השוואתי 65 א . ארצות הברית 66 ב . האיחוד האירופי 82 פרק חמישי אסדרת פרסום סמוי : מבוא 94 א . שיקולים , מעגלי פגיעה ורציונלים לאסדרה 94 ב . הצורך באסדרה חוצת פלטפורמות 96 פרק שישי האסדרה המועדפת : דיני הגנת הצרכן בפיקוח הרשות להגנת הצרכן 99 א . כללי 99 ב . הגדרת פרסום סמוי : האם נדרשת תמורה ? 103 ג . הגדרת פרסום סמוי : פרסום סמוי מסחרי בלבד 106 ד . מודל הגילוי : חובת סימון של תכנים הכוללים פרסום סמוי 108 ה . איסור גורף על שימוש בפרסום סמוי על ידי יצרני התוכן הציבוריים 119 ו . איסור גורף על שימוש בפרסום סמוי בתוכני חדשות ,  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר