מפתח שמות הצמחים

אבהל 169 , 160 , 159 אבטיחים , 146 , 79 , 37 , 24 211 אבטיח הפקועה , 88 , 87 , 79 , 177 , 164 , 147 , 146 , 145 186 אביונה 155 , 63 , 54 , 51 אבנוס 162 אברות 84 אגא 49 אגוז , 85 , 80 , 42 , 41 , 38 , 37 118 אגוז המלך 80 אגוזי אדמה 85 אגמון , 205 , 204 , 44 , 43 , 240 , 239 , 218 , 212 , 211 250 אגסים 197 אד 184 ר ' ח ' אדר , אדרא 207 אהלא 216 אהלות , אהלים , 146 , 40 185 , 147 אהל מצוי 157 אולמוס 243 , 207 , 197 אורז 255 אורטיאש 222 אוריגנו 127 אורן , 159 , 158 , 99 , 49 , 44 251 , 243 , 211 , 207 , 199 אורן ברוטיה 207 , 160 אורן הסלע 201 אורן ירושלים , 168 , 158 253 אזוב , 59 , 41 , 40 , 39 , 11 211 , 205 , 127  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים