שמן טוב

אזכור במקרא : ' שמן טוב ' נזכר במקרא ארבע פעמים . פעמיים עם הבשמים שהיו בבית אוצרו של המלך חזקיה " מ ) ב כ יג ; ישעיהו לט ב (; בתיאור השמן שבו נמשח אהרן הכהן ( תהלים קלג ב ) וכמשל לשמו הטוב של האדם : " טוב שם משמן טוב " ( קהלת ז א . ( הצעות זיהוי : לפי הקשר הפסוקים נראה שהכוונה לשם כללי לשמן שנרקחו בו סממני בושם חשובים . ייתכן שעל פי המקבילה הערבית ' טוב ' הוא ' טיב ' – )طٍة( ריחני . מקבילות לשם זה מופיעות בתעודות אכדיות , למשל , בתיאור משלוחי מתנות יקרות ששלחו זה לזה מלכי כנען ושליטי מצרים . 148 ראו למשל דיוסקורידס , 10 II וכן דברי הרמב " ן לשמות ל לד : " ושחלת צפורן יוצא מן הים . " פורטליאונה , עמ ' פד . 149 לב ועמר , סממנים , עמ ' . 262 150 ראו בהרחבה , עמר , קטורת , עמ ' . 78-81 151 י ' רוזנסון , " בעקבות הרותם במקורות , " חלמיש 2 ( תשמ , ( ה " עמ ' . 50-49 152 לעף , פלורה , א , עמ ' ' צ ; 382 יז ' יק , עמ ' . 797 , 636 153 למשל , רייני-כוכבי , מכתבים , עמ ' . 75 השם נזכר באכדית , אך המשמעות המילולית זהה .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים