שורה

אזכור במקרא : ישעיהו הנביא מתאר את דרך גידולם של צמחי תבלין ודגניים שונים : " והפיץ קצח וכמן יזר ק ושם חחה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו " ( ישעיהו כח כה . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : לא תרגם . ת " ו : זריעת החיטה בשורות . ת " י : ' כזרעי חטין על בייר , ' כלומר , זריעה בשדה בור . ת " פ : לא תרגם . רס " ג ואבן בלעם : פירשו שהכוונה לזריעת החיטה בחלקה נפרדת , מבודדת . רש " י : ' שורה - לשון שורה . ' אבן עזרא : ' יש אומרים הטובה , ויש אומרים במידה , כמו במשורה , והוא הישר . ' לסיכום : מכל הפירושים שהובאו לעיל עולה ש ' שורה ' היא מילה הקשורה למיקום או לאופן זריעת החיטה ולא מין צמח ספציפי . רובם חילקו את הפסוק לזוגות : המילה 138 זהרי , מקרא , עמ ' , 157 והשוו ערך סנה . ' צ 139 יז ' יק , עמ ' ; 795 , 642 דינסמור ודלמן , עמ ' . 157 140 קריספיל , ילקוט , עמ ' . 351 הראשונה היא שם דגן , והשניה מתייחסת כנראה למיקומה בשדה החקלאי : חיטה-שורה , שעורה-נסמן ( במשמעות של סימן , ( כסמת-גבולתו . בתלמוד הירושלמי מובאת דרשתו של ר ' שמואל בר נחמני על פסוק זה וממנה הוא לומד על חמשת מיני דגן : " ושם חיטה - ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים