פרחח

אזכור במקרא : בתיאור הנערים הפוחזים אומר איוב : " על ימין ערחח יקומו רגלי שלחו " ( איוב ל יב . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : – ( blastos ) βλαστος נבט , ענף , נצר , ואולי כינוי לילדים קטנים ועזי מצח המפריעים ללכת בדרך . יש שפירשו שהוראת המילה ' פרחח ' נגזרת מהשם " פרח-החוח , " כלומר , פרחי הקוץ שאין בהם חשיבות , כפי שכתב רד " ק : " ויש אומרים , כי פרחח שם מורכב ומשפטו פרח חח , והוא רמז בו לבני אדם הנקלים והנבזים . ודמה אותם לפרח החוח והקוץ שאין בו ממש . " דומה שמקורו של פירוש זה הוא ברס " ג שתרגם בערבית : ' פרחח ' - " כאלעכאריש " , )كالعكارٌع( כלומר , שאותם צעירים ריקים ( שם , פסוק א , ( הנמשלים לקוץ הנקרא " עכרש " או שהכוונה שהם הניחו על הדרך קוצים כדי שרגלי ההולך יסתבכו ויכשלו בהם . בשם " עכרש " )عكرظ( ידועים צמחים שונים ובהם : מין של " חרשף " ( כינוי לצמחים דמויי ארטישוק ) או צמחים זיפניים , כגון : בר עכנאי זיפני ( Echiochilon fruticosum ) או דבקה זיפנית ' ה . ( Galium aparine ) עכרש ' הוא גם שמו הערבי של היבלית . ( Cynodon dactylon ) 122 פלדמן , תנ " ך , עמ ' . 245 , 111 " א 123...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים