פנג

אזכור במקרא : נזכר רק פעם אחת במקרא כמוצר משובח של ארץ ֿ ישראל שיוצא מהעיר צור : " יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחחי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך " ( יחזקאל כז יז . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( cassia ) κασια ( מין קנמון " ת . ?( ו : , balsamum עץ האפרסמון . ת " י : קוליא , קיליא . שם זה אינו ברור : אפשר שמדובר בשעווה ואפשר שהכוונה למיני ירק שרקמותיהם מכילות ריכוז גבוה של חומרים אלקליים שמהם הפיקו אפר להכנת הבורית ( ראו ערך ' בורית " ת . '( פ : רוזא ( אורז . ( ספר יוסיפון ובעקבותיו רש " י : עץ האפרסמון . אבן ג ' נאח : ' שהד ' חלת דבש . האיי גאון : אורז . רד " ק : שם מקום ( כמו מינית . ( אחדים מהחוקרים נטו לצדד בזיהוי ת " פ עם הדוחן , ( Panicum miliaceum ) כנראה בשל הדמיון בין השם ' פנג ' לשם היווני והלטיני . cumPani עדיפותו של זיהוי זו על פני 114 ראב " ש למ " א , עמ ' רנח . 115 ראו קטן , אוצר , מס ' ; 3742 , 3388 רד " ק , שורשים , שורש עקרב . 116 שביעית ז , ב ; עירובין ב , ו . על זיהוי צמח זה , ראו עמר , מררים , עמ ' . 50-49 117 ר ' בנימין מוספיא בתוספת לערוך , ירושפ שני ל ' ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים