חריונים

אזכור במקרא : שם זה נזכר בעניין הרעב בשומרון בעקבות מצור מלך ארם : " עד היות ראש חמור בשמנים כסף ורבע הקב חריונים ( קרי : דביונים ) בחמשה כסף " ( מל " ב ו כה . ( מסורות והצעות זיהוי : התרגומים והפירושים המסורתיים מבארים שמדובר בצואת יונים , דבר שלכאורה מעורר תהייה , שהרי אין הם אכילים וספק אם אנשים ישלמו תמורתם כסף . 49 ויקרא רבה יג ד . 50 ראו הרמב " ם , הלכות דעות ד , יא . 51 ראו ערך ' נכאת . ' 52 בפירושו לשמות ל יג . 53 עמר , זמרת ; עמר , גידולים , עמ ' . 202-209 54 קמבל ֿ תומפסון , עמ ' ; 186 שטיינר , עמ ' , 35 הערה . 123 55 ראו למשל מ ' כסלו , " ההיסטוריה של החרוב בארץ , " חלמיש 6 ( תשמ , ( ח " עמ ' ; 20-30 נ ' ליפשיץ , " החרוב המצוי בישראל - יסוד עתיק או צעיר , ?" ישראל - עם וארץ ) ה-ו תשמ ח- " תשמ , ( ט " עמ ' . 154-151 56 קמבל ֿ תומפסון , עמ ' . 180 57 פליקס , עצי פרי , עמ ' ; 204 על החרוב במקורות המצריים הקדומים , ראו לוקס , עמ ' ; 502-503 קודקס , עמ ' ; 70 מאניצ ' ה , עמ ' ; 85-86 גרמר , עמ ' . 95-94 58 ליפשיץ , קורות , עמ ' ; 109 ויס וכסלו , עמ ' . 80-77 59 עמר , גידולים , עמ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים