חרב

אזכור במקרא : עץ החרוב אינו נזכר מפורשות במקרא . מסורות זיהוי : אף שמבחינה עקרונית משקלה של עדות שלילית ( דהיינו היעדר אזכורו של צמח מסוים במקרא ) הוא קטן , הרי שבקשר לחרוב מצוי ( Ceratonia siliqua ) סימנים רבים מצביעים שמדובר בעדות קבילה . בראש ובראשונה , הדבר בא לידי ביטוי בהיעדר מסורות זיהוי . התרגומים הקדומים אינם מזהים את עץ החרוב עם אף צמח מצמחי המקרא , 40 פליקס , עולם , עמ ' . 188 41 פאונה ופלורה , עמ ' . 170 42 ראו לקסיקון מקראי , עמ ' . 289 43 לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 428 פליקס , עולם , עמ ' . 162 44 ריב " ג ורד " ק , יםשרש , שורש חמץ . 45 זהרי פףוהו , עמ ' ; 110-111 קודקס , עמ ' ; 76 ויס וכסלו , עמ ' . 79 " ת 46 ו תרגם את ה ' קלי ' ( רק בשמ " ב יז כח ) = ) Cicer חמצה , ( מפני שהוא נזכר בפסוק פעמיים ; וכבר פירש רד " ק לפי הקשר הפסוק , ש ' קלי ' הנזכר סמוך למילה קמח הוא מן החיטים והסמוך לעדשים – ממיני הקטניות . לדעתנו גם בפסוק ' וטבלת פתך בחמץ ' ( רות ב יד ) מתייחס המקרא לחומץ-יין ולא לחמצה , כפי שיש המנסים לבאר . 47 ראו בעניין זה , רוזנסון שישה , עמ ' . 79-78 48 רוזנסון , ששה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים