חמיץ

אזכור במקרא : מופיע פעם אחת בתיאור מאכלם של בהמות העבודה : " והאלפים והעירים עבדי האדמה , בליל חמיץ יאכלו , אשר זרה ברחת ובמזרה " ( ישעיהו ל כד . ( לפי התרגומים והפירושים המסורתיים ה ' חמיץ ' הוא שם כללי למספוא , תערובת של מזון מפוטם וכדומה . לדעת כמה חוקרים , הכוונה היא לקטנית החמצה Cicer ) , ( arietinum שנקראת בערבית בשם ' חמץ ' . ( ) אולם יש להעיר , שאבן ג ' נאח הצביע על זיקה פילולוגית אחרת לשפה הערבית , התואמת את כל הפירושים הקדומים : " ואפשר שהוא דומה ללשון ערב שאומרים למספוא הבהמה הטובה חמצ ' ה , ויהיה פירוש חמיץ טוב ונקי . " אף שהחמצה היה גידול מוכר בארץ ֿ ישראל ובמצרים בתקופת הברונזה ( למשל ביריחו ובתל ערד ) ובתקופת הברזל ( באשקלון , ( כפי שעולה מהממצא הבוטני ֿ ארכיאולוגי , אך הוא כנראה לא נזכר מפורשות במקרא . ייתכן שהדבר מעיד שהוא לא היה גידול שכיח ביותר .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים